Interne controle en beheersing

Interne controle en beheersing

Goed ingerichte processen in combinatie met een zorgvuldig vormgegeven systeem voor interne beheersing (IB) is cruciaal om als organisatie ‘in control’ te kunnen zijn. Om adequaat te kunnen sturen alsook de risico’s binnen uw organisatie te beheersen is het zaak de focus te verleggen van repressief naar preventief. Ook de verregaande digitalisering van de gemeentelijke processen vraagt om een nieuwe kijk op de huidige (verbijzonderde) interne controlefunctie in uw organisatie.

De (verbijzonderde) interne controle ontwikkelt zich meer en meer tot een meetinstrument voor kwaliteit en efficiency van de gemeentelijke bedrijfsvoering. De focus verschuift van ‘controle’ naar ‘control’. Beheersing aan de voorkant is beter dan controle achteraf. Het belang van een goede interne controle staat vast. Maar heeft uw gemeente wel voldoende capaciteit in huis om de interne controle werkzaamheden goed uit te voeren? Bent u echt in de gelegenheid om te sturen op beheersing van uw processen? Leiden uw interne controles, met andere woorden, daadwerkelijk tot continue kwaliteitsverbetering? JE verbetert uw interne controles en kan u tegelijkertijd alle werkzaamheden op IC-gebied uit handen nemen.