Sociaal domein

Sociaal domein

De overheveling van wettelijke taken op het gebied van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Wajong naar gemeenten hebben gezorgd voor de nodige problemen bij het opstellen van de jaarrekening 2015 en het verkrijgen van een goedkeurende controleverklaring. Om dergelijke problemen in 2016 zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk orde aan te brengen in de administratie. Het opstellen van een aangepast controleprotocol is onderdeel van deze aanpak.

De decentralisatie van de taken op het gebied van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Wajong naar gemeenten hebben veel stof doen opwaaien. Afspraken over de controle op en verantwoording over de bestedingen door zorginstellingen, samenwerkingsverbanden en bij centrumgemeenten blijken onvoldoende SMART geformuleerd. Ook vanuit het Rijk zijn de spelregels voor het begrotingsjaar 2015 laat gepubliceerd. Daarnaast resulteert de overgang tot een grote omvang aan onzekerheden over de bestedingen, denk hierbij aan de problematiek rondom overgangscliënten en de verantwoording over de besteding van de persoonsgebonden budgetten door de SocialeVerzekeringsbank. Dit heeft bij veel gemeenten geleid tot vertragingen in het proces van het opstellen en goedkeuren van de Jaarstukken 2015. Om herhaling van dergelijke problematiek te voorkomen is het zaak voor 2016, en zeker voor het begrotingsjaar 2017 lering te trekken uit deze ervaringen. JE ondersteunt gemeenten bij het (in)richten van de adminstratieve processen in het Sociaal Domein.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp
088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Europalaan 2
5232 BC  ‘s-Hertogenbosch
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8023 BR  Zwolle
088 – 126 44 00