Regionalisatietrajecten brandweer

  1. Regionale samenwerking
11-08-2016

Wij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse regionale brandweerorganisaties. Daarbij hebben wij zowel geadviseerd ten aanzien van het ontvlechtingsproces als ten aanzien van het integratieproces en de bedrijfsvoering van de nieuwe organisatie. Uit ervaring kennen wij dus de voetangels en klemmen in het proces en zijn wij bekend met vrijwel alle voorkomende vraagstukken die hierbij spelen. In onze begeleidsingtrajecten zijn wij bijvoorbeeld betrokken geweest bij de volgende vraagstukken:

  • Het bepalen van het deel van de gemeentelijke begrotingen dat bij de regionalisering afgesplitst moest worden (budgetuitname).
  • Het uniformeren en vergelijkbaar maken van budgetten (verschillende organisaties werken vaak met verschillende uitgangspunten. Denk hierbij aan afschrijvingsmethodieken, rentepercentages, incidentele baten- en lasten en de toegerekende overhead).
  • Het bepalen van de budgettaire en formatieve kaders van de bedrijfsvoering.
  • Het consolideren van de afzonderlijke begrotingen in een gezamenlijke begroting.
  • Het opstellen van een verdeelmodel voor de bijdrage van de deelnemende organisaties.
  • Het inrichten van de bedrijfsvoering (bv. management-informatievoorziening, ICT, archivering, financieel-administratieve inrichting).