BBV Begrotingsupdate 2018

 1. BBV

Het BBV is vorig jaar vernieuwd. In de begroting 2017 zijn hiertoe diverse wijzigingen doorgevoerd. Niet elke gemeente is daarbij op dezelfde wijze te werk gegaan. Wat zijn nu de ervaringen? Wat zijn de best practices? En hoe kunnen we hiervan leren met het oog op de begroting 2018? Deze vragen, alsmede de laatste updates van de commissie BBV komen aan de orde tijdens de ‘BBV begrotingsupdate 2018’, die JE Consultancy organiseert op dinsdag 13 juni.

Dit doen wij aan de hand van de welbekende thema’s die hieronder nog eens opgesomd zijn:

 • Uniforme taakvelden (en wijzingen Iv3)
 • (verplichte) Beleidsindicatoren
 • Verbonden partijen
 • Overhead en rente
 • Investeringen maatschappelijk nut
 • Inzicht in het EMU-saldo
 • Grondexploitatie (en Vpb)

Klaar voor de begroting 2018?

Aan de vooravond van de totstandkoming van het de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn de thema’s van het vernieuwde BBV opnieuw actueel. Op onderdelen zult u de begroting 2018 willen door ontwikkelen en de laatste updates willen verwerken. Tijdens de ‘BBV begrotingsupdate 2018’ praten wij u bij over de (on)mogelijkheden.

Per onderwerp gaan we nader in op de actuele ontwikkelingen en staan we stil bij de (on)mogelijkheden die het gewijzigde BBV u brengt. Dit vanuit uw en onze ervaringen bij het opstellen van de begrotingen 2017, alsook de praktijk van alle dag waar het gaat over het voeren van een efficiënte en effectieve administratie in overeenstemming met het gewijzigde BBV. Hoe zijn gemeenten bijvoorbeeld omgegaan met de kostenverdeling? Wat zijn de ervaringen met de nieuwe spelregels rondom grondexploitaties? Op interactieve wijze wordt onder meer aandacht besteed aan onderstaande best practices, vragen en ervaringen:

Kostenverdeling::

 • Hoe zijn gemeenten hiermee omgegaan, zijn de kostenplaatsen in stand gehouden of juist niet en is dat werkbaar voor de organisatie?
 • hoe verdeelt men de salariskosten en de mutaties daarop in de loop van het jaar?
 • De toerekening naar de grondexploitaties, investeringen, heffingen en derden, hoe wordt dat nu geregeld?
 • Hoe gaan de gemeenschappelijke regelingen hiermee om in 2018?

Grondexploitaties:

 • Wat zijn de ervaringen en leerpunten met de nieuwe spelregels rondom grondexploitaties?
 • Wat is het effect op de jaarrekening 2016, had u dat voorzien?

Activeren van investeringen met maatschappelijk nut:

 • Hoe gaan gemeenten hiermee om?
 • Zijn alle consequenties inmiddels in beeld?

Taakvelden

 • Hoe worden deze verwerkt in de begroting. Zijn ze verwerkt op de programma’s of hebben gemeenten zich beperkt tot de verplichte bijlage?
 • Kan dat gehandhaafd blijven, snapt de raad het nog?
 • Hoe zijn de Gemeenschappelijke regelingen hier mee omgegaan?.

Kortom wat zijn de ervaringen en waar liggen de verbeterpunten voor de begroting 2018 en welke optimalisatieslagen zijn er nog nodig in de administratieve processen?

Naast de ‘best practices’ behandelen we ook de laatste updates. Veel wijzigingen in het BBV bleken voor gemeenten namelijk onduidelijk, wat is af te leiden uit de hoeveelheid vragen die de Commissie BBV heeft ontvangen. In het jaar 2016 zijn door de Commissie BBV maar liefst 208 vragen en antwoorden gepubliceerd op hun website, begin 2017 zijn nog eens 46 vragen en antwoorden gepubliceerd. Dit naast de diverse (gewijzigde) notities die sinds deze wetswijziging ook het levenslicht hebben gezien.

Uiteraard bepaalt u gedurende de dag voor een deel ook zelf de inhoud door het aandragen van praktijkcases, vragen en door actief mee te doen aan de discussies met uw collega’

Doelgroep

De BBV Begrotingsupdate 2018 is bestemd voor financieel adviseurs, medewerkers P&C, controllers e.d. van gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling die op de hoogte willen en moeten blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het BBV en de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de eigen organisatie.

Opzet en inhoud

Deze training geeft u inzicht hoe u de verschillende BBV vernieuwingen kunt vertalen naar uw begroting 2018-2021. U leert van de ervaringen van anderen. Tevens bent u in één dag op de hoogte van de meest actuele notities, aanbevelingen en stellige uitspraken en de consequenties daarvan. De training is interactief van opzet en kent een goede combinatie van theorie en praktijk.

U krijgt daarbij inzicht in de consequenties van deze updates voor uw organisatie. En aan de hand van voorbeelden en best practices wordt behandeld hoe de diverse aanwijzingen en uitspraken van de commissie geïmplementeerd kunnen worden binnen uw organisatie. De updates worden behandeld én vertaald naar de praktijk van alledag. Ook maken wij gebruik van de cases en vraagstellingen vanuit onze e-learning-module Train JE BBV.  Daarnaast is er uiteraard veel ruimte voor eigen inbreng en discussie.

JE trainer

Deze training wordt verzorgd door Harold Maas MSc RA, managing consultant bij JE Consultancy. Harold is een trainer met veel praktijkervaring, zowel als consultant en als trainer bij gemeenten, met specifieke kennis van het BBV. Hij beschikt door zijn jarenlange ervaring als accountant en adviseur van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen over ruime kennis en ervaring met de interpretatie en praktische toepassing van het BBV en aanverwante notities. Klik hier voor een actueel profiel van Harold.

Prijs

De prijs per deelnemer bedraagt € 395 (inclusief lunch, thee, koffie). Deze training kan ook geheel naar uw eigen wensen en doelgroep in-company uitgevoerd worden. Voor meer informatie hierover of een prijsopgave kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail info@jeconsultancy.nl.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp

088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Jan van Speykstraat 15
5262 CN Vught
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8023 BR Zwolle
088 – 126 44 00