Vernieuwing BBV voor gemeenschappelijke regelingen

  1. BBV

Het BBV gaat veranderen. De Gemeenschappelijke Regelingen moeten met ingang van de begroting 2018 ook voldoen aan het aangepaste BBV. Wijzigingen betreffen o.a. het gebruik van uniforme taakvelden, de renteomslag, centrale verantwoording van alle overhead, verplichte beleidsindicatoren en het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut. Voor de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) is van extra belang de door de commissie BBV in juli 2016 uitgebrachte voorpublicatie begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor Verbonden Partijen. Hierin worden met name de regels ten aanzien van de verrekeningen die plaats vinden tussen GR en deelnemende gemeenten uitgewerkt. De wijzigingen moeten leiden tot meer transparantie, eenduidigheid, behoedzaamheid en een vermindering van de administratieve lasten. Hoe eenvoudig dit ook klinkt, het betekent nogal wat.

Op korte termijn zullen de veranderingen al merkbaar zijn in het begrotingstraject 2018. Administraties moeten aangepast, begrotingen anders ingericht en procedures en spelregels veranderd. Maar hoe doe je dat? Wat houdt de verandering in? Wat betekenen ze voor uw organisatie? Hoe de verandering te combineren met vereenvoudiging? Wat zijn de aandachtspunten en hoe realiseer je e.e.a. concreet? Dit soort zaken komen aan bod in de training Vernieuwing BBV.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor financieel adviseurs, medewerkers P&C, controllers e.d. van Gemeenschappelijke Regelingen die op de hoogte willen en moeten blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het BBV en de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de eigen organisatie.

Opzet en inhoud

Tijdens deze training gaan wij in op de aangekondigde wijzigingen per 1 januari 2018 van het BBV en wat dit praktisch gezien voor u betekent. Waar moet u op letten bij het aankomende begrotingsproces? Waar liggen de kansen of mogelijkheden tot vereenvoudiging? Welke oplossingen zijn er en hoe realiseert u een en ander? We geven tijdens deze training handen en voeten aan implementatie van de vernieuwing van het BBV. De training is dan ook praktisch van opzet.

Na behandeling van de vernieuwingen en de consequenties daarvan, worden concrete handvatten uitgewerkt en aangereikt voor implementatie van de belangrijkste wijzigingen binnen uw organisatie. Dit zijn de wijzigingen t.a.v. aangepaste methode van kostenverrekening met de deelnemende gemeenten voor de gemeenschappelijke regelingen, de invoering van taakvelden en de centrale verantwoording van overhead en rente.

Het programma bestaat uit vier blokken:
Blok 1: Algemeen deel:
Het eerste blok betreft een inleiding op de voorgestelde vernieuwingen van het BBV en de effecten die dit heeft op o.a. organisatie, begroting , jaarrekening, politiek speelveld en budgettaire consequenties.

Blok 2: De specifieke gevolgen voor de gemeenschappelijke regelingen:
Er is inmiddels een voorpublicatie verschenen begrotings- en verslagleggingsvoorschriften voor verbonden partijen verschenen. Deze notitie vormt de input voor dit blok. Duidelijk is dat de wijze van verrekening van kosten met de afnemende gemeenten op een andere wijze plaats gaan vinden. Dit moet in de begroting en de administratie van de gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Hoe dit in z’n werk gaat en wat moet daarvoor aangepast en geregeld moet worden komt in dit blok aan de orde.

Blok 3: De invoering van de taakvelden: 
Het BBV schrijft het gebruik van verplichte taakvelden voor. Hoe gaat u hiermee om? Is het een puur technische exercitie gericht op het verhangen van wat ‘vlaggetjes’ in uw administratie. Of is het meer en focust u ook op het verbeteren van de sturingskracht. Hoe doet u dat? En hoe werkt dat in de rolverdeling tussen raad en college. Dit soort vragen komen aan bod in dit blok.

Blok 4: De centrale verantwoording van de overhead en en de wijzigingen ten aanzien van de rente: 
In dit blok wordt ingegaan op de realisatie van het nieuwe taakveld overhead. Hoe dit te realiseren, waarop te letten? Kan (of wellicht moet) bijvoorbeeld de hele kostenverdeling worden afgeschaft? Wat zijn hierin de mogelijkheden? En hoe ga je om met de geboden uitzonderingen?

In bovengenoemde blokken worden de betreffende wijzigingen nader uitgewerkt en besproken met de deelnemers waarbij alle ruimte bestaat voor eigen inbreng en vragen van de deelnemers. In elk blok wordt samen met de deelnemers gewerkt aan concrete handvatten. Deze handvatten vormen een aanzet voor concrete implementatie van de vernieuwingen BBV binnen uw eigen organisatie.

Maatwerk/ In-company

Bovenstaande training verzorgen wij ook in company. Wij komen dan samen met u tot invulling van de dagdelen en kunnen daarin specifiek aandacht besteden aan de voor uw organisatie relevante issues.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail info@jeconsultancy.nl.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp

088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Jan van Speykstraat 15
5262 CN Vught
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8023 BR Zwolle
088 – 126 44 00