Vernieuwing BBV voor gemeenten

  1. BBV

Het BBV is veranderd. Wijzigingen betreffen o.a. het gebruik van uniforme taakvelden, de renteomslag, centrale verantwoording van alle overhead, verplichte beleidsindicatoren en het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut. Daarnaast heeft de commissie BBV geconstateerd dat ten aanzien van de Grondexploitaties  ook wijzigingen noodzakelijk zijn. Deze zijn ingegeven door de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten maar ook ingegeven door de grote verliezen, die de afgelopen jaren in de jaarrekeningen van veel gemeenten zijn afgeboekt.

De wijzigingen moeten leiden tot meer transparantie, eenduidigheid, behoedzaamheid en een vermindering van de administratieve lasten. Hoe eenvoudig dit ook klinkt, het betekent nogal wat. Op korte termijn zullen de veranderingen al merkbaar zijn in het begrotingstraject 2017. Administraties moeten aangepast, begrotingen anders ingericht en procedures en spelregels veranderd. Maar hoe doe je dat? Wat houdt de verandering in? Wat betekenen ze voor uw organisatie? Hoe de verandering te combineren met vereenvoudiging? Wat zijn de aandachtspunten en hoe realiseer je e.e.a. concreet? Dit soort zaken komen aan bod in de training Vernieuwing BBV.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor financieel adviseurs, medewerkers P&C, controllers e.d. van Gemeenten die op de hoogte willen en moeten blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het BBV en de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de eigen organisatie.

Opzet en inhoud

Tijdens deze training gaan wij in op de aangekondigde wijzigingen per 1 januari 2017 van het BBV en wat dit praktisch gezien voor u betekent. Waar moet u op letten bij het aankomende begrotingsproces? Waar liggen de kansen of mogelijkheden tot vereenvoudiging? Welke oplossingen zijn er en hoe realiseert u een en ander? We geven tijdens deze training handen en voeten aan implementatie van de vernieuwing van het BBV. De training is dan ook praktisch van opzet.

Na behandeling van de vernieuwingen en de consequenties daarvan, worden concrete handvatten uitgewerkt en aangereikt voor implementatie van de belangrijkste wijzigingen binnen uw organisatie. Dit zijn de wijzigingen aangepaste methode van kostenverrekening met de deelnemende gemeenten voor de gemeenschappelijke regelingen, de invoering van taakvelden en de centrale verantwoording van overhead en rente.

Het programma bestaat uit 4 blokken:

Blok 1: Algemeen deel:
Het eerste blok betreft een inleiding op de voorgestelde vernieuwingen van het BBV en de effecten die dit heeft op o.a. organisatie, begroting , jaarrekening, politiek speelveld en budgettaire consequenties.

Blok 2: Wijzigingen ten aanzien van de NIEGG/  Grexen:
De wijzigingen in het BBV (en ook het Vpb) hebben de nodige consequenties voor uw grondbedrijf en grondexploitaties. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer toe kunnen rekenen van kosten aan de voormalige NIEGG’s. Ingegaan wordt op de wijzigingen, de (financiële) consequenties en hoe hierop te handelen.

Blok 3: De invoering van de taakvelden:
Het BBV schrijft het gebruik van verplichte taakvelden voor. Hoe gaat u hiermee om? Is het een puur technische exercitie gericht op het verhangen van wat ‘vlaggetjes’ in uw administratie. Of is het meer en focust u ook op het verbeteren van de sturingskracht. Hoe doet u dat? En hoe werkt dat in de rolverdeling tussen raad en college. Dit soort vragen komen aan bod in dit blok.

Blok 4: De centrale verantwoording van de overhead en de wijzigingen ten aanzien van de rente:
In dit blok wordt ingegaan op de realisatie van het nieuwe taakveld overhead. Hoe dit te realiseren, waarop te letten? Kan (of wellicht moet) bijvoorbeeld de hele kostenverdeling worden afgeschaft? Wat zijn hierin de mogelijkheden? En hoe ga je om met de geboden uitzonderingen? In deze blokken worden de betreffende wijzigingen nader uitgewerkt en besproken met de deelnemers waarbij alle ruimte bestaat voor eigen inbreng en vragen van de deelnemers. In elk blok wordt samen met de deelnemers gewerkt aan concrete handvatten. Deze handvatten vormen een aanzet voor concrete implementatie van de vernieuwingen BBV binnen uw eigen organisatie.

Maatwerk/ In-company

Bovenstaande training verzorgen wij ook in house. Wij komen dan samen met u tot invulling van de dagdelen en kunnen daarin specifiek aandacht besteden aan de voor uw gemeente relevante issues.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail info@jeconsultancy.nl.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp

088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Jan van Speykstraat 15
5262 CN Vught
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8023 BR Zwolle
088 – 126 44 00