Control op grondexploitaties

26-07-2016

De exploitatie van grond is voor veel gemeenten een groot financieel risico geworden. Met name door de crisis op de woningmarkt worden veel gemeenten geconfronteerd met toenemende tekorten op hun grondexploitaties en moeten steeds meer gemeenten overgaan tot het daadwerkelijk afwaarderen van gronden. Dit heeft doorgaans forse implicaties voor de financiële positie van de gemeenten. Tegelijkertijd moeten nu maatregelen worden genomen om toekomstige verliezen te voorkomen. Gemeenten zullen meer dan ooit de afweging moeten maken tussen het voeren van een actief grondbeleid (met risico) en een faciliterend grondbeleid. Voor gemeenten betekent dit het nemen van passende beheersmaatregelen en het optimaliseren van hun risicomanagement.

JE heeft professionals in huis die u op dit gebied kunnen adviseren en assisteren. Ons uitgangspunt daarbij is altijd een balans te vinden tussen enerzijds het afdekken van risico’s en anderzijds het creëren van toegevoegde waarde voor de organisatie. Rendabel grondbeleid zonder onacceptabele risico’s is namelijk zeker mogelijk!

Ondersteuning:

  • de risico’s binnen uw grondexploitaties te analyseren en in kaart te brengen;
  • de risico’s beheersbaar te maken en ook op langere termijn beheersbaar te houden;
  • de bedrijfsvoering rond grondexploitaties te verbeteren en waar nodig passende beheersmaatregelen te nemen;
  • een goede aansluiting te vinden tussen control op grondexploitaties en uw reguliere Planning & Control cyclus.

Onze financiële professionals hebben kennis van de WRO en kunnen u assisteren bij het organiseren en beheren van de financiën van uw grondexploitaties. Zij zijn in staat uw grondexploitaties door te rekenen, risico’s in kaart te brengen en kunnen u adviseren ten aanzien van de soms ingewikkelde materie rondom het kostenverhaal.

Contact

Voor meer informatie over deze dienst en wat wij daarin precies voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen via 088 – 126 44 00 of een e-mail sturen naar info@jeconsultancy.nl. Wij staan u graag ten dienste.