Krimpscan

26-07-2016

Nederland vergrijst. Een gevolg van deze vergrijzing is dat de bevolking minder snel groeit of zelfs krimpt. In 2006 was er al bij 228 gemeenten sprake van krimp. Deze trend zet zich voort. Dit raakt onder andere de financiële positie en de bedrijfsvoering van gemeenten. Met name wanneer verzuimd wordt dit probleem tijdig te onderkennen en bestuurlijk en beleidsmatig actie te ondernemen, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Een gevolg van krimp is bijvoorbeeld dat de uitkering uit het gemeentefonds terugloopt, evenals de belastingopbrengsten. Hierdoor kan in de begroting op de langere termijn een ‘mismatch’ ontstaan tussen de inkomsten en uitgaven, met tekorten als gevolg.

Om te weten te komen in welke mate de gemeenten geconfronteerd worden met krimp en hoe groot de financiële effecten daarvan zijn, heeft JE een zogenaamde Krimpscan ontwikkeld. Door het uitvoeren van de scan krijgt u een beeld van de ernst van de problematiek in uw gemeente. In de aanbevelingen, behorend bij de scan, doen wij tevens suggesties om de financiële en maatschappelijke effecten van krimp te beperken.

Contact

Voor meer informatie over dit product en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met ons kantoor (Telefoon: 088-12 64 400 of Email: info@jeconsultancy.nl). Wij maken graag een afspraak.