Maak van fiscale risico’s, fiscale kansen!

23-10-2017

Fiscaal control

In de praktijk van alle dag merken we dat veel gemeenten nog onvoldoende zicht hebben op hun fiscaal handelen en de financiële risico’s die daarmee gemoeid zijn. Fiscaliteit is voor veel gemeenten vaak een blinde vlek. Naast het feit dat men hierdoor onvoldoende bewust is van de fiscale en financiële risico’s, blijkt ook regelmatig dat men kansen mist en zodoende ongewild veel geld laat liggen.

Kan het ook anders? Hierop is het antwoord volmondig ‘ja’. De oplossing zit hem er onder meer in door fiscaliteit vanaf het begin deel te laten uitmaken van een project. Door in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan fiscaliteit en de fiscaal controller standaard deel te laten uitmaken van het projectteam, kan de voor de gemeente meest profijtelijke fiscale route worden bewandeld. De fiscaal controller treedt op als adviseur binnen het projectteam. De rol van laatstgenoemde is om de optimale fiscale en financiële route te bepalen en deze, indien noodzakelijk, af te stemmen met de belastingdienst. De fiscaal controller bepaalt in welke mate de BTW kan worden teruggevraagd en houdt hiermee rekening bij het aanvragen van het krediet.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Bij wijziging van de scope van het project zorgt de fiscaal controller er voor dat zijn fiscaal advies hierop wordt getoetst en zo nodig wordt bijgesteld. Hij zorgt er voor dat zijn adviezen o.a. worden overgenomen in de DT- en collegevoorstellen en raadsinformatiebrieven. Bij de uitvoering ziet hij erop toe dat zijn advies wordt nageleefd en bij contractvorming regelt hij het dat de contracten op een zodanige wijze worden opgesteld dat géén, dan wel een zo laag mogelijke, BTW-druk zal ontstaan. Tot slot draagt hij bij aan een goede informatievoorziening op dit punt.

Al deze maatregelen zorgen er voor dat de BTW niet alleen maximaal wordt teruggevorderd, maar juist ook dat er überhaupt BTW kan worden teruggevorderd. Iets wat vaak genoeg over het hoofd wordt gezien zoals uit onderstaand voorbeeld zal blijken. Een eventuele doelstelling dat de fiscaal controller zichzelf moet terugverdienen, wordt dan al snel realiseerbaar.

Fiscaliteit in praktijk

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft er voor gezorgd dat gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning. Mensen moeten zo lang en zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving.

Om dit te bewerkstelligen kan de gemeente bijvoorbeeld huishoudelijke hulp aanbieden. In de Wet op de omzetbelasting is voor deze dienst een vrijstelling opgenomen. Dat betekent, dat de aanbieder van huishoudelijke hulp deze dienst zonder BTW aan de gemeente kan aanbieden.

In praktijk zien we dat menige gemeente in haar contractvorming de inkoop van huishoudelijke hulp gerealiseerd heeft in de vorm van een detacheringsovereenkomst. Voor het detacheren van personeel is echter géén vrijstelling van toepassing. Als gevolg hiervan zal de factuur die de gemeente door de aanbieder van huishoudelijke hulp ontvangt verhoogd worden met 21% BTW. Deze BTW kan de gemeente niet terugvorderen en vormt voor de gemeente derhalve een extra kostenpost.

In dat geval zal een specifiek jaarbudget voor huishoudelijke hulp eind oktober al zijn uitgeput omdat de BTW tot 21% hogere kosten zal leiden. Het zou dan kunnen gebeuren dat de gemeente het besluit neemt om de dienst in de laatste twee maanden van het jaar niet meer aan te bieden. Voorwaar geen mooi vooruitzicht voor hen die hiervan afhankelijk zijn.

In de praktijk komen we dit soort situaties vaak genoeg tegen. Indien de gemeente zich voldoende bewust was geweest van de fiscale risico’s en mogelijkheden dan had men dit zeker anders vorm gegeven.

Ook op andere fronten zien we regelmatig fiscale mogelijkheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • te treffen maatregelen inzake de (aanstaande) wijziging in regelgeving met betrekking tot het gelegenheid geven tot sportbeoefening;
  • de fiscale inrichting van multifunctionele accommodaties;
  • de aanleg van openbare voorzieningen op het grondgebied van Rijkswaterstaat, de provincie enz.;
  • samenwerkingsvormen en ambtelijke fusies;
  • infrastructurele projecten.

Door hier vooraf goed over na te denken, kan het u veel geld besparen dan wel opleveren!!

Contact?

Wilt u weten hoe u van fiscale risico’s, fiscale kansen kunt maken? Neemt u dan contact op met onze accountmanagers via 088 – 126 44 00 of mail naar info@jeconsultancy.nl om de mogelijkheden te bespreken.