Optimalisatie in IC aanpak

26-07-2016

Na invoering van het rechtmatigheidsoordeel van de accountant beschikt vrijwel elke gemeente inmiddels over een IC-plan en een controle-aanpak. Ervaring leert echter dat deze IC-aanpak vaak sub-optimaal is ingericht. De inrichting van de (verbijzonderde) interne controle (VIC) is bij veel gemeenten gebaseerd op de periode van vlak na invoering van het rechtmatigheidsoordeel door de accountant. In die tijd vond men vaak zelf het wiel uit, waarbij soms ook advies ingewonnen werd bij de eigen accountant. Deze laatste zocht – vooral in het begin – vaak nog naar een optimale invulling van zijn rol in het kader van de rechtmatigheidscontrole. In zo’n situatie, waarbij men de situatie niet voldoende doorgrondt, wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe logischerwijs een iets ruimere controle gekozen dan strikt noodzakelijk is. Na een aantal jaar wordt dit een ingesleten werkwijze, want in de waan van de dag komt men meestal niet tot herziening/evaluatie van het intern controleplan.

Naar optimale VIC

Voor het bepalen van de optimale controle-aanpak hanteren wij een risico-analyse die wij per gemeente ‘op maat’ opstellen. De financiële omvang van een proces in de gemeente is hierbij slechts één van de factoren die gewogen worden. De inrichting van het proces, en het lokale normenkader spelen bijvoorbeeld een minstens zo belangrijke rol.
Per gemeente verschillen de factoren, waardoor ook per gemeente andere nuances in het bepalen van de controle-aanpak ontstaan. Op deze wijze hebben wij al diverse gemeenten geholpen bij het optimaliseren van hun intern controleplan, risico-analyse of checklists per proces.
Door op basis van een risico-analyse een optimale controle-aanpak samen te stellen ontstaat automatisch efficiencywinst en focus op de belangrijkste risico’s. Het traject van optimalisatie alleen al biedt vaak veel verbetermogelijkheden waar men gedurende de uitvoering niet meer bij stilstaat.

Contact?

Heeft u het gevoel hebben dat uw Verbijzonderde Interne Controle te omslachtig, te omvangrijk of onvoldoende risico-gericht is? Neem dan contact met Herman Bosman op 088 – 126 44 00 of stuur een e-mail naar sales@jeconsultancy.nl om de mogelijkheden voor een verbeterslag te bespreken.