Hoe houdt u grip op samenwerking?

09-09-2016

Gemeenten maken voor het uitvoeren van wettelijke taken meer en meer gebruik van de diensten van gemeenschappelijke regelingen en of regionale samenwerkingen (centrumgemeenten). Het op afstand plaatsen van deze activiteiten ontslaat college en raad echter niet van hun verantwoordelijkheden op dit front. De vraag daarbij is hoe houdt u grip op deze samenwerkingen, hoe verloopt de interne beheersing en is de aanpak die verkozen wordt, generiek of specifiek per verbonden partij.

Vaak blijkt dat – zeker bij nieuwe samenwerkingen – de eerste jaren de business-cases niet worden gehaald waardoor de deelnemende organisatie haar taakstelling niet kan waarmaken. Vanuit de kant van de verbonden partij kunnen vaak de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling of de aanvullende dienstverleningsovereenkomst niet worden waargemaakt.

Dit vraagt om versteviging van de interne beheersing op de verbonden partijen en samenwerkingsverbanden, of, vanuit de kant van de verbonden partij, om duidelijke kaders en richtlijnen bij het opstarten van de verbonden partij ten aanzien van:

  • cultuur;
  • inrichtingstijd en realisatie van procesoptimalisatie (business case);
  • SMART afspraken met ‘klanten’.

Daarnaast is het zaak om ook na de start grip te blijven houden en frequent te evalueren of deelnemen in een samenwerkingsverband nog steeds bijdraagt aan het voornemen dat gold bij het opstarten van de verbonden partij of het aangaan van de samenwerking.

Wijzigingen in het BBV

In het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van  5 maart 2016, wordt ingegaan op aanscherping van de rapportage over de bijdragen van de verbonden partijen aan het beleid van de deelnemende organisatie. Vaak is wel bekend hoeveel een deelnemende organisatie bijdraagt aan het budget dat de verbonden partijen of het samenwerkingsverband ter beschikking staat. Echter  ontbreekt het zicht op de financiële stabiliteit van de verbonden partij of de samenwerking en de mate waarin deze bijdraagt aan de output of de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen. Dit vraagt om meer zicht op de samenwerking.

Samenwerking en P&C

De huidige ontwikkelingen en decentralisatie van taken vanuit het rijk en provincies aan het lokaal- en midden-bestuur leiden tot een veelheid aan samenwerkingen. Niet alleen in aantallen, maar ook voor wat betreft de verschillende samenwerkingsvormen (centrumgemeente, dienstverleningsovereenkomsten etc.).

De veelheid aan samenwerkingsvormen en –verbanden vraagt om aanscherping van de interne beheersing en inzicht in de verschillende samenwerkingsvormen. Niet alleen sturen op financiële indicatoren, maar ook op beleidsmatige indicatoren en naleving van de wederzijdse afspraken zijn daarbij relevant voor uw P&C-cyclus.

inZicht in JE samenwerking

‘inZicht in JE samenwerking’ is een dashboard/cockpit waarin u de verschillende samenwerkingsverbanden in één oogopslag kunt monitoren, alsook een instrument om te sturen op de afspraken met deze samenwerkingsverbanden.

Waarom JE?

Op basis van de ruime kennis en ervaring op het gebied van Planning & Control is JE als geen ander in staat om organisaties in het lokaal en midden-bestuur te adviseren bij de optimalisatie van het huidige niveau van de interne beheersing bij verbonden partijen alsmede de ‘control’ hierop. Wij hebben een bewezen track-record in opdrachten gericht op samenwerking, daarbij moet u denken aan:

  • Advisering over de interne beheersing en monitoring van de ontwikkelingen aangaande de verbonden partijen (kwaliteit sturingsrelatie).
  • Doorrekenen en adviseren op het gebied van business-cases in relatie tot beoogde bezuinigingen.
  • Procesoptimalisatie en (in)richten P&C-cyclus bij verbonden partijen.

Contact?

Bent u geïnteresseerd in ons product ‘inZicht in samenwerking’, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Harold Maas via 088 – 126 44 00 of mail naar harold.maas@jeconsultancy.nl, om de mogelijkheden te bespreken.