Stresstest gemeenten

26-07-2016

De financiële positie van veel gemeenten staat de komende jaren onder druk. Er bestaat onzekerheid over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën als gevolg van:

 • de huidige macro-economische situatie;
 • ontwikkelingen op de woningmarkt en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de inkomsten uit de gemeentelijke grondexploitatie;
 • ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid (i.r.t. het aantal uitkeringen);
 • bezuinigingen bij het rijk die leiden tot een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds;
 • decentralisatie van rijkstaken en de daarmee gepaard gaande efficiencykortingen.

Om de gemeentelijke financiën op orde te houden is een gedegen inzicht in de soliditeit van de lokale overheidsfinanciën – niet alleen per jaar, maar juist ook over een langere periode – essentieel. Daarbij gaat het zowel om inzicht in de financiële positie (hoe financieel gezond is de gemeente) als om inzicht in de de financiële weerbaarheid (welke mogelijkheden zijn er in financieel moeilijke tijden) van de gemeente. In dit licht heeft JE consultancy een stresstest ontwikkeld die snel een duidelijk beeld geeft van de financiële status en weerbaarheid van uw gemeente.

Hoe werkt de stresstest?

Aan de hand van een aantal vooraf bepaalde indicatoren wordt de financiële positie van de gemeente in kaart gebracht. Tezamen geven deze indicatoren een goed beeld van hoe de gemeente er in financieel opzicht voor staat. De indicatoren die wij analyseren zijn:

 • Meerjarenbegroting 2012-2015
 • Weerstandsvermogen
 • Reservepositie (en aanwendingsmogelijkheden)
 • Schuldpositie
 • Verhouding vreemd vermogen vs vaste activa.
 • Financieringspositie
 • Rentelasten
 • Bespaarde rente
 • Garantstellingen
 • Voorzieningen (ten opzichte van onderhoudsverplichtingen)
 • Belastingruimte en onbenutte OZB capaciteit.
 • Grondexploitaties
 • Niet in exploitatie genomen gronden
 • Verbonden partijen

Door deze indicatoren voor meerdere jaren en bovendien in hun onderlinge samenhang te analyseren wordt een beeld van de financiële toekomstbestendigheid van de gemeente verkregen. Waar relevant wordt daarbij gebruik genaakt van normen of referentiewaarden. In de analyse en beoordeling worden daarnaast ook betrokken: de actuele macro-economische vooruitzichten, de ontwikkelingen op de financiële- en vermogensmarkten, het investeringsplan van de gemeente en meest recente informatie omtrent het beleid vanuit de rijksoverheid.

De resultaten van de stresstest kunnen eventueel worden gecombineerd met een uitvoerige scan van de gemeentelijke begroting, waardoor aanvullend inzicht ontstaat in de kosten en opbrengsten van de gemeentelijke taakuitoefening en de keuzes die hierin vanuit financieel perspectief gemaakt kunnen worden

Het resultaat van de stresstest

Na uitvoering van de Stresstest heeft u een gefundeerd inzicht in de financiële positie van uw gemeente en het in uw gemeente aanwezige besparingspotentieel. De resultaten zetten wij voor u uiteen in een helder en overzichtelijk rapport en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een kritische herbezinning op de gemeentelijke taakuitoefening en de afwegingen die hierbij een rol spelen. Uiteraard kunnen wij de uitkomsten desgewenst nader toelichten aan raad, college of management. Ook kunnen wij u helpen bij een eventueel vervolgtraject, bedoeld om de resultaten daadwerkelijk om te zetten in concrete maatregelen.

Abonnement

De financiële stresstest krijgt extra meerwaarde wanneer deze gedurende een aantal opeenvolgende jaren wordt uitgevoerd. De resultaten worden hierdoor robuuster en de ontwikkeling in de financiële positie van de gemeente wordt duidelijk zichtbaar. Wij bieden daarom de mogelijkheid om desgewenst een abonnement voor meerdere jaren af te sluiten.

Contact

Voor meer informatie over dit product en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met ons kantoor (Telefoon: 088-12 64 400 of Email: info@jeconsultancy.nl ). Wij maken graag een afspraak.