Vpb-plicht voor overheidsondernemingen

09-09-2016

Op 18 december 2014 is het voorstel ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ door de Tweede Kamer aangenomen. Met de komst van deze nieuwe wet zijn overheidsondernemingen in 2016 voor het eerst Vpb-plichtig. Dit betekent nogal wat. Vpb-plichtige activiteiten moeten geinventariseerd worden, administraties opnieuw ingericht en Vpb-bewustzijn worden gerealiseerd.

Implementatie van de Vpb-plicht binnen overheidsorganisaties heeft dus de nodige voeten in de aarde en vraagt om een goede voorbereiding en gerichte aanpak. Wij onderscheiden grofweg 4 fasen in de aanpak.

1. Inventarisatie

Grofweg komen hier aan de orde de inventarisatie van de activiteiten die mogelijk belast gaan worden in het kader van de Vpb, maar ook de inventarisatie van de posten die binnen de fiscale openingsbalans opgenomen moeten worden, de vermogensetikettering. Ook zal geïnventariseerd worden of, en zo ja in welke omvang er directe financiële gevolgen ontstaan voor 2016, die zullen immers tijdig voor het begrotingsjaar 2016 in beeld gebracht moeten worden.

2. De vaststelling van de systematiek van toerekening van kosten

Welke (overhead)kosten kunnen en moeten toegerekend worden om een juiste kostprijs te verkrijgen voor de Vpb. Uiteraard ligt deze activiteit in het verlengde van de consequenties van de wet Markt en Overheid.

3. De implementatie binnen het financieel systeem

Hier zal beoordeeld moeten worden hoe de fiscale administratie uit de reguliere administratie te trekken is. Wij zijn geen voorstander van een separate (Excel)administratie voor de Vpb. Hier speelt horizontaal toezicht ook een rol en dus zal overleg met de fiscus hier noodzakelijk zijn.

4. De implementatie binnen de organisatie

Binnen de organisatie zal “Vpb-bewustzijn” gecreëerd moeten worden. Taken en bevoegdheden zullen belegd moeten worden. De juiste toepassing van de VPB zal geborgd moeten worden.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of over de mogelijkheden die JE u kan bieden om dit traject goed te doorlopen en te borgen neem dan gerust contact op via info@jeconsultancy.nl of 088-1264400.