Fiscaal in control

01-08-2017

Onbekend maakt onbemind

In de praktijk van alle dag merken we in toenemende mate dat veel gemeenten onvoldoende zicht hebben op hun fiscaal handelen en de financiële risico’s die daarmee gepaard gaan. Fiscaal ‘in control’ gaat over financiële integriteit van de organisatie en maakt deel uit van behoorlijk bestuur. Een organisatie die fiscaal ‘in control is’ voldoet aan wet- en regelgeving en kenmerkt zich door een fiscaal optimale inrichting van processen en projecten en heeft mede hierdoor grip op haar financiën. Door het creëren van zekerheid vooraf en het voorkomen van boetes en naheffingen achteraf draagt ‘fiscaal in control zijn’ in belangrijke mate bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij de beschikbare financiële middelen zo optimaal mogelijk voor de burger worden ingezet.

De moderne manager

De hedendaagse manager heeft dikwijls een ‘integrale verantwoordelijkheid’, wat betekent dat hij een ware duizendpoot moet zijn. De focus is vaak niet op fiscaliteit gericht. De dienst of product door de (integraal) manager centraal te stellen in zijn denken en handelen heeft zeker zijn voordelen, maar brengt ook (fiscale en financiële) risico’s met zich mee.

Fiscaliteit wordt vaak als moeilijk ervaren en vaak worden de kansen en risico’s onvoldoende onderkend. Het is zaak om de fiscaliteit in de afdeling of het project te borgen, maar als gemeente wil je ook kunnen toetsen of de gemaakte keuzes de juiste zijn en beoordelen of deze het concernbelang niet schaden en passen binnen wet- en regelgeving.

De fiscaal controller

De fiscaal controller ondersteunt de organisatie bij het fiscaal in control brengen. Fiscaal control is het vakgebied dat zich bevindt zich op het snijvlak van controlling, accounting en fiscaliteit.

De fiscaal controller bouwt en beheert het Tax Control Framework (TCF). Het TCF is niet het exclusieve speeltje van ‘fiscalisten’, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering (AO/IB). Hierbij gaat het veel meer over het beheersen van processen in zijn algemeenheid en slechts voor ca 20% over fiscaliteit. Het is een risicobeheersing- en controlesysteem, dat vrijwel alle processen in kaart brengt en (toekomstige) risico’s wegneemt. Ervaring leert dat veel elementen en bouwstenen al aanwezig zijn, het gaat veelal over het logisch ordenen, actualiseren en finetunen van zaken.

De fiscaal controller onderhoudt de contacten met de extern fiscaal adviseur en intern met de directie, afdelingshoofd, projectleider enzovoorts. De fiscaal controller voert de dialoog met de belastingdienst en is in staat voldoende tegenwicht te bieden. In de regel lost hij 95% van de vraagstukken zelfstandig op zonder tussenkomst van een (dure) externe fiscaal adviseur.

Aanpak

Het uitgangspunt is dat de organisatie op termijn in staat is om zelfstandig de fiscaal control functie uit te voeren, waarbij de kennis overgedragen zal worden aan de eigen organisatie.

Onze aanpak kent drie fasen:

  • Inventarisatiefase / nulmeting. Tijdens de inventarisatiefase wordt een nulmeting uitgevoerd op basis van het houden van interviews met functionarissen uit diverse geledingen van de organisatie. Deze nulmeting geeft op hoofdlijnen een beeld van de status van de fiscale organisatie, het fiscaal bewustzijn en het TCF van de gemeente. De bevindingen en aanbevelingen voortvloeiende uit deze nulmeting zullen in een rapportage worden verwerkt en besproken met de opdrachtgever.
  • Uitwerken aanbevelingen nulmeting. Uit de nulmeting ontstaat een beeld van wat er moet veranderen om fiscaal in control te geraken. Aan de hand van de bevindingen wordt een verbeterplan opgesteld. In het verbeterplan zal worden opgenomen waar direct resultaat kan worden geboekt (quick wins), wat op korte termijn moet worden opgepakt (daar waar risico’s worden gelopen) en wat op een later tijdstip kan worden uitgevoerd.
  • Implementatie en optimalisatie. Op basis van de nulmeting en het daarvan afgeleide verbeterplan zal uitvoering worden gegeven aan de implementatie van de verbetermaatregelen. Deze richten zich op:

Kennis. De fiscaal controller zal de fiscale basiskennis in de organisatie op peil brengen. Dat zal hij doen middels incompany trainingen en thema presentaties.

Inhoud. Actuele casussen en projecten zullen worden gescreend en worden voorzien van fiscaal advies. Het doel is om grip te krijgen op lopende zaken waardoor deze op een fiscaal juiste en optimale wijze worden afgedaan.

Processen. Het doel is te komen tot een juiste, volledige en tijdige aangifte. De fiscaal controller screent bestaande processen op hun fiscale merites en daar waar nodig stelt hij ontbrekende processen op. Daarnaast toetst hij de werking hiervan.

Contact

Voor meer informatie over deze dienst en wat wij daarin precies voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen via 088 – 126 44 00 of een e-mail sturen naar info@jeconsultancy.nl. Wij zijn u graag ten dienste.